Dùng để bỏ các vật dụng có kích thước dài hoặc các vật dụng cá nhân.